نشست مشترک مهندس شهبازی با آقای رنجبر رییس دادگاه صفادشت

نشست مشترک مهندس شهبازی با آقای رنجبر رییس دادگاه صفادشت

این جلسه درخصوص ۶۴ واحدی پروژه فاز ۲ نوید ایرانیان پیرو طرح موضوع فوق الذکر در ششمین نشست شورای تامین شهرستان و قول مساعد ایشان برای صدور دستور قضایی برای برون رفت پروژه از وضعیت موجود برگزار شد.