جهت خرید هوارسان های هوای تازه و تهویه مطبوع پروژه برج مسکونی آسایش واقع در پونک

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در نظر دارد، جهت خرید هوارسان های هوای تازه و تهویه مطبوع پروژه برج مسکونی آسایش واقع در پونک، نسبت به انتخاب فروشنده از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. در همین راستا از کلیه شرکت هایی که در این زمینه دارای حسن سابقه می‏باشند، جهت شرکت در مناقصه عمومی دعوت به عمل می‏آورد. لذا متقاضیان می‏توانند با در دست داشتن معرفی‏نامه کتبی، جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت و مشخصات درخواستی حداکثر تا روز چهار‏شنبه مورخ 18/03/1401 به آدرس محل پروژه: تهران، پونک، همت غرب، بلوار عدل جنوبی کوچه گلزار یکم غربی (شهید هفت‏لنگ) مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را پس از تکمیل فرم مندرج در اسناد به همراه سایر اسناد و مدارک مربوط به شرکت مهر و امضاء نموده و در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت14 روز ‏ شنبه مورخ 28/03/1401  به اداره حراست بنیاد مسکن استان تهران واقع در ستارخان -خیابان نیایش -پلاک 33 طبقه چهارم ارسال نمایند.

کلیه پاکات حاوی پیشنهاد قیمت ساعت15 روز شنبه 28/03/1401 بازگشایی خواهد گردید.

 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران