بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در نظر دارد، جهت دستمزدی فونداسیون و اسکلت بتنی و سقف پروژه پروژه اقدام ملی جیلارد واقع در شهرستان دماوند

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در نظر دارد، جهت دستمزدی فونداسیون و  اسکلت بتنی و سقف پروژه پروژه اقدام ملی جیلارد واقع در شهرستان دماوند، نسبت به انتخاب پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. در همین راستا از کلیه شرکت‏های دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت معتبر حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و دارای توان مالی و اجرایی و صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی جهت شرکت در مناقصه عمومی دعوت به عمل می‏آورد. لذا متقاضیان می‏توانند در ساعات اداری روزهای شنبه لغایت چهارشنبه با در دست داشتن معرفی‏نامه کتبی جهت دریافت اطلاعات و مشخصات، حداکثر تا روز ‏شنبه 1401/05/15، به آدرس خیابان ستارخان، خیابان نیایش، پلاک33، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران، طبقه دوم، امور قراردادها و کنترل‏پروژه تلفن: 62903238 مراجعه نمایند. مهلت تسلیم پیشنهادات و سایر اسناد تا پایان وقت اداری روز سه‏شنبه 1401/05/25 است.

کلیه پاکات حاوی پیشنهاد قیمت پیمانکاران در روز چهارشنبه‏ 1401/05/26بازگشایی خواهد گردید.