بازدید از بافت فرسوده روستاهای شهرستان ورامین

بازدید از بافت فرسوده روستاهای شهرستان ورامین

این بازدید با حضور مهندس روستایی معاون بازسازی بنیاد مسکن استان تهران،  مهندس میرزایی مدیر بنیاد مسکن شهرستان ورامین،  مدیر گروه عمران شهری و روستایی سازمان برنامه کشور اقای عسگری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران این بازدید از بافت فرسوده روستاهای حسن آباد، حصارگلی و همچنین واحدهای ساخته شده در روستاهای ظهیراباد و خالداباد شهرستان ورامین انجام شد. در این بازدید راهکارهای افزایش کمک بلاعوض به محرومین توسط سازمان برنامه و کاهش هزینه های ساخت مسکن روستایی مورد بررسی قرار گرفت.