جلسه آموزشی ناظرین نظام فنی روستایی شهرستانهای شهریار ،رباط کریم و بهارستان

جلسه آموزشی ناظرین  نظام فنی روستایی  شهرستانهای شهریار ،رباط کریم و بهارستان

این جلسه با حضور کارشناسان حوزه معاونت بازسازی بنیادمسکن استان تهران و مهندسین ناظر دفتر نظام فنی در محل سالن جلسات بنیاد مسکن استان تهران برگزار شد . به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران محوريت موضوعي این جلسه روند آزادسازی صورت وضعیت ، روش ارایه گزارش ناظر و مباحث اعلام شد.