پروژه اقدام ملی مهک واقع در شهرستان دماوند (A1,A2,A3,C1) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در نظر دارد، جهت اجراي دیوارچینی بلوک های

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در نظر دارد، جهت اجراي دیوارچینی بلوک های (A1,A2,A3,C1) پروژه اقدام ملی مهک واقع در شهرستان دماوند، نسبت به انتخاب پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. در همین راستا از کلیه شرکت‏های دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت معتبر حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و دارای توان مالی و اجرایی و صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی جهت شرکت در مناقصه عمومی دعوت به عمل می‏ آورد. لذا متقاضیان می‏توانند در ساعات اداری روزهای شنبه لغایت چهارشنبه با در دست داشتن معرفی‏نامه کتبی جهت دریافت اطلاعات و مشخصات، حداکثر تا روز چهار‏شنبه 1401/05/05، به آدرس خیابان ستارخان، خیابان نیایش، پلاک33، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران، طبقه دوم، امور قراردادها و کنترل‏ پروژه تلفن: 62903238 مراجعه نمایند. مهلت تسلیم پیشنهادات و سایر اسناد تا پایان وقت اداری روز سه‏ شنبه 1401/05/18می‏باشد.