معاونت بازسازی و مسکن روستایی

z نام و نام خانوادگی: حمید روستایی
z تحصیلات: کارشناس ارشد عمران
z تاریخ انتصاب: اردیبهشت ماه 1396
z تلفن تماس: 66519871