معاونت عمران روستایی

z نام و نام خانوادگی:علی خوئینی
z تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی
z تاریخ انتصاب: اردیبهشت ماه1390
z تلفن تماس:66521322