معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن تهران

z نام و نام خانوادگی: سید نشاط مرتضوی
z تحصیلات: کارشناس ارشد عمران
z تاریخ انتصاب: خرداد ماه 1398
z تلفن تماس: 66550125