معاونت پشتیبانی

z نام و نام خانوادگی: سجاد سلیمان دوست
z تحصیلات: کارشناس ارشد حسابداری
z تاریخ انتصاب: مرداد ماه 1399
z تلفن تماس: 66551588