مدیر حساب 100

z نام و نام خانوادگی:حامد حاجی
z تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت
z تاریخ انتصاب: تیر ماه 1399
z تلفن تماس: 66537174