اجراي دستمزدی فونداسیون و اسکلت بتنی و سقف (سه بلوک A1,A2,C4) پروژه اقدام ملی جیلارد2

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در نظر دارد، جهت اجراي دستمزدی فونداسیون و  اسکلت بتنی و سقف (سه بلوک A1,A2,C4) پروژه اقدام ملی جیلارد2 واقع در شهرستان دماوند، نسبت به انتخاب پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. در همین راستا از کلیه شرکت های دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت معتبر حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و دارای توان مالی و اجرایی و صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی جهت شرکت در مناقصه عمومی دعوت به عمل می‏آورد. لذا متقاضیان می‏توانند تصویر نامه درخواست دریافت اسناد را همراه با مشخصات کامل و با مهر و امضای مجاز شرکت تا پایان وقت اداری روز ‏سه ‏شنبه 1401/06/22به آدرس ایمیل bonyadtehran1391@gmail.com ارسال نموده و در صورت نیاز با تلفن: 62903238 امور قراردادها و کنترل‏پروژه تماس حاصل نمایند.

 

مهلت تسلیم پیشنهادات و سایر اسناد تا پایان وقت اداری روز ‏شنبه 1401/07/02می‏باشد.

کلیه پاکات حاوی پیشنهاد قیمت پیمانکاران در روز یکشنبه‏ 1401/07/03بازگشایی خواهد گردید.