پنج قطعه مسکونی در شهرستان دماوند

آگهی مزایده

                                           پنج قطعه مسکونی در شهرستان دماوند

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در نظر دارد، پنج قطعه از واحدهای مسکونی (تا مرحله اتمام اسکلت و سقف) محله کردر واقع در شهرستان دماوند خود را از طریق برگزاری مزایده و بر مبنای قیمت پایه مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 13:30 مورخ 18/04/1401 به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران ،طبقه همکف واحد واگذاری و جهت تسلیم پاکات پیشنهاد تا ساعت13:30 مورخ 25/04/1401 .به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33،بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان تهران، طبقه چهارم واحد اداره حراست مراجعه نمایند.

ضمناً جهت بازدید می توانند همه روزه به استثنای ایام تعطیل از ساعت 8 الی 13:30 برای قطعات مسکونی (محله کردر) شهرستان دماوند به نشانی :  دماوند  گیلاوند ، با هماهنگی بنیاد مسکن شهرستان دماوند ، تلفن 76341700 مراجعه نمایند.

توضیحات:

1- بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان تهران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

2- پیشنهادهای فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر،مخدوش،مبهم و مشروط مردود می باشند.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در اسناد مزایده الزامی می باشند.

4- سپرده شرکت در مزایده برای قطعات مسکونی مطابق جدول مندرج در شرایط مزایده می باشد که متقاضیان می توانند به یکی از روشهای ذیل ارائه نمایند:

4-1- ضمانت نامه بانکی

4-2- واریز وجه نقد به حساب شبا بانک سامان IR720560086904002917634001 به نام بنیاد مسکن استان تهران.

5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادهای متقاضیان خرید قطعات مسکونی در ساعت 10 صبح مورخ 26/04/1401  در محل سالن اجتماعات بنیادمسکن استان تهران به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33 بازگشایی خواهد شد و متقاضیان می توانند با ارائه کارت شناسائی در جلسه شرکت نمایند.

 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران