چهار قطعه از واحدهای مسکونی ویلائی (تا مرحله اتمام اسکلت و سقف) محله کردر واقع در شهرستان دماوند خود را از طریق برگزاری مزایده و بر مبنای قیمت پایه مزایده به فروش برساند

آگهی مزایده

چهار قطعه مسکونی ویلائی در شهرستان دماوند

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در نظر دارد، چهار قطعه از واحدهای مسکونی ویلائی (تا مرحله اتمام اسکلت و سقف) محله کردر واقع در شهرستان دماوند خود را از طریق برگزاری مزایده و بر مبنای قیمت پایه مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 13:30 مورخ 1401/05/19به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران ،طبقه همکف واحد واگذاری و جهت تسلیم پاکات پیشنهاد تا ساعت13:30 مورخ 1401/05/29.به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33،بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان تهران، طبقه چهارم واحد اداره حراست مراجعه نمایند.

ضمناً جهت بازدید می توانند همه روزه به استثنای ایام تعطیل از ساعت 8 الی 13:30 برای قطعات مسکونی ویلائی (محله کردر) شهرستان دماوند به نشانی :  دماوند گیلاوند ، با هماهنگی بنیاد مسکن شهرستان دماوند ، تلفن 76341700 مراجعه نمایند.

توضیحات:

1- بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان تهران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

2- پیشنهادهای فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر،مخدوش،مبهم و مشروط مردود می باشند.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در اسناد مزایده الزامی می باشند.

4- سپرده شرکت در مزایده برای قطعات مسکونی ویلائی مطابق جدول مندرج در شرایط مزایده می باشد که متقاضیان می توانند به یکی از روشهای ذیل ارائه نمایند:

4-1- ضمانت نامه بانکی

4-2- واریز وجه نقد به حساب شبا بانک سامان IR720560086904002917634001 به نام بنیاد مسکن استان تهران.

5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادهای متقاضیان خرید قطعات مسکونی در ساعت 10 صبح مورخ 1401/05/30در محل سالن اجتماعات بنیادمسکن استان تهران به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33 بازگشایی خواهد شد./