فرمان تاریخی امام خمینی(ره) بسمه تعالی


اينک به مرحله حساسی از دوران اتقلاب اسلامی خود رسيده ايم .دوران سازندگی ، دورانی که بايد از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمديده ايران بهرمند شوند ، دورانی که بايد شکوه نظام عدل اساسی را لمس کنيد ، دورانی که همه بايد دست به دست هم بدهيم تا ريشه فقر و استضعاف را بر کنيد .


شما مردم شريف ايران در جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزي بزرگی به دست آوريد و توانستيد با اتکا به خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنيد و پشت ابرقدرتها را بلرزانيد ، اکنون نيز بايد با خود ياری و همکاری براي مبارزه عليه فقر و محروميت بسيج شويد و با تأييد الهی به نجات مردم مستضعف کمرهمت ببنديد در رژيم منفور پهلوی مسئله مسکن يکي از مصيبت بارترين مشکلات اجتماعی مردم ما بود.


بسياري از مردم در اسارت تهيه يک قطعه زمين و داشتن يک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زير بار بانکها و سودجويان و غارتگران بسر مي بردند تا بتوانند پناهگاهی رابراي خود و فرزندانشان دست و پا کنند .


قشر عظيمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوايای بيغوله ها و اطاقکهای تنگ و تاريک و خرابه ها به سر مي برند و چه بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستی براي اجاره آن بپردازند و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اکنون جامعه با چنين مصيبتی دست به گريبان است .


نظام اسلامی چنين ظلم و تبعيضی را تحمل نخواهد کرد و اين از حداقل حقوق هر فرد است که بايد مسکن داشته باشد ، مشکل زمين بايد حل شود و همه بندگان خدا بايد از اين موهبت الهی استفاده کنند .


همه محرومان بايد خانه داشته باشند ، هيچکس در هيچ گوشه مملکت نبايد از داشتن خانه محروم باشد . بر دولت اسلامی است که براي اين مسئله مهم چاره ای بينديشد و بر همه مردم است که در اين مورد همکاری کنند.


اينجانب حسابی به شماره يکصد(100) در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانايی دارند دعوت مي کنم که براي کمک به خانه سازی براي محرومان به اين حساب پول واريز کنند و در هر محل از بين افراد صالح و مورد اعتماد گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و يک نفر روحانی و يک نماينده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جويی و دقت کامل خانه های ارزان قيمتي بسازند و در اختيار محرومان قرار دهند و در اين طرح به هيچ پولی در برابر خريد زمين پرداخت نشود.


من اميدوارم همه کساني که زمينهای وسيعی در اختيار دارند به اين امر مهم اسلامی و انسانی کمک کنند و زمين در مناطق مرغوب و قابل سکونت در اختيار اين طرح بگذارند و نيز هرکس که توانايی دارد در تامين انواع مصالح ساختمانی به اين خدمت اسلامی کمک کند و نيروی کار و کارگري به طور وسيع به کارافتد و دولت نيز تصميمات لازم را در تأمين آب و برق و آسفالت و وسايل اياب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه و ديگر نيازمنديهای عمومی فراهم سازد.


بنياد مستضعفين:

بنياد مستضعفين نيز بايد به کمک اين طرح بشتابد و از اموال مصادره شده خاندان پهلوی و اطرافيانش در اين طرح استفاده شود و نيز دولت بايد در طرحهای اساسي و درازمدت خود براي حل اين مشکل در سطح عموم طرحهايی تهيه کند و اکنون اين يک تجربه تازه از بسيج نيروی ايمان جامعه در راه تعاون اسلامی و مبارزه با محروميت است که ملت با توفيق الهی بايد از آن نيز سرافراز درآيد .


من با کمال تواضع از ملت عزيز در اين امر حياتی استمداد می کنم و سلامت و سعادت همگان را خواستاريم.


روح الله الموسوي الخميني -1358/1/21